';

Tømming av oljeutskiller og oljetanker

Sanering av oljetanker:

I 2020 ble det forbud mot oljebasert fyring . 

Om du skal gå over til alternativ varmekilde, kan vi bistå deg med fylling eller oppgraving av oljetanken din. Sjekk med din kommune hva kravet vil være i forhold til om tanken må fjernes eller om den kan fylles. Sjekk også om du får støtte via Enova, støtten halveres i 2019 og avvikles i 2020.

Vi kan bistå deg i prosessen, om det skulle være fylling eller oppgraving!

OPPGRAVING – RENGJØRING – GJENFYLLING – ALL DOKUMENTASJON

Enkelte av postene ovenfor kan utløse tilleggsarbeider. Tilleggsarbeider vil ikke bli igangsatt før skriftlig varsel er sendt og De har akseptert tillegget. Viktig å informere om at prisen forutsetter at tank er tom. Deponeringsavgift for olje som må suges opp er fastsatt av godkjent mottak. P.t. er denne satsen på kr. 3 pr liter.

 • · Arbeidet er beregnet utført innenfor normal arbeidstid, mellom 0700-1500.
  · Det tas forbehold mot forurensing i massene.
 • · Det kan være nødvendig å fjerne fysiske hindringer i grave/deponering- og transport områder, som gjerder, busker, trær og annen vegetasjon. Det gis ingen garanti for at slik vegetasjon og slike gjenstander tåler denne håndtering.
 • · Planter, busker, trær, gjerder, trapper, belegningsstein og lignende som ønskes bevart er beregnet fjernet av Dem, dersom ikke annet fremgår av tilbudsteksten.
 • · Det er beregnet gravedybde 2 mtr. Dypere graving kan medføre tillegg.
 • · Etterarbeid kan utføres av oss og det kan også prises. Dog kan ikke slik prising utføres før hovedarbeidene er gjennomført og massene har sunket ferdig.
 • · Det tas forbehold mot ukjente hindringer i grunnen, som betong, fjell, fundamenter, stor stein, kabler osv
 • · Det beregnes tillegg ved graving av grøft som krever sikring mot ras. Dette gjelder også ved graving av grøft som krever spesiell avsperring av grøfteområde.
 • · Offentlige pålegg kan føre til tilleggsarbeider.

Tømming av oljeutskiller:
Vi har ADR sertifisering som er et krav for håndtering av avfall fra oljeutskillere.  Vi har avtaler med lovlige mottaks stasjoner for farlig avfall. Tømming skal skje årlig etter type drift og regler satt av aktuell kommune. Tankeier er pålagt dette gjennom offentlig regelverk. Våre tankbiler er utstyrt med store tanker, kraftige pumper og effektivt høytrykksspyleutstyr.

Tømming av oljetanker:
Oljetanker er primært ønsket oppgravd. Men det kan i visse tilfelle gis tillatelse til fylling av en tømt, renset og stabilisert tank. Dette må man søke kommunen om. Det beste er nok likevel om tanken og tilkoblede ledninger graves opp og fjernes i sin helhet. Det kan ha blitt bygget terrasser, boder, carport osv over en oljetank man ikke visste fantes, i disse tilfellene kan man søke kommunen om unntak fra regelen, slik at man kan fylle den, i stedet for å fjerne den.

I første ledd vil en tankbil tømme, rengjøre og gassfrigjøre oljetanken. Det fylles ut deklarasjonspapirer som følger det farlige avfallet tankbilen henter ut av tanken, til godkjent depotsted. Neste steg er oppgraving av tanken. Når tanken er hentet opp fraktes den til godkjent avfallsstasjon med et sertifikat som informerer om at tanken er tømt og rengjort etter forskriftene. Disse dokumentene sendes både kommunen og eier av tanken.

Tømmeavtale for oljeutskiller:
Eier av anlegg for oljeutskiller er pålagt følgende:

 1. Registrere oljeutskiller hos offentlig instans i kommunen der anlegget befinner seg.
 2. Vedlikeholdsavtale med godkjent leverandør.
 3. Avtale om prøvetaking av oljeutslipp med rapportering til offentlig instans.

Kontakt oss for en fast avtale for tømming av oljeutskiller og prøvetaking. Vi vil sørge for at pålagte regler blir fulgt for slike installasjoner. La oss håndtere det for deg.

Ta kontakt for tømmeavtale: T. 22308420 eller post.gravco@nrcgroup.no
eller ring vår salgskonsulent:
Sven Alfsvåg:   93466107